Info en voorwaarden

Het Grand Café Voorwaarden

 • Aanmelden kan alleen op persoonlijke titel, iemand anders inschrijven is niet toegestaan.
 • Een abonnementsperiode telt minimaal twee maanden. Na deze eerste twee maanden kan per maand worden opgezegd.
 • Door inschrijving verleent de abonnee, na de kortingsperiode van 2 maanden, machtiging voor automatische afschrijving van het abonnementsgeld van Euro 7,50 per maand.
 • Indien een eerste poging tot incasseren mislukt wordt er Euro 10,00 administratie kosten in rekening gebracht bij de tweede poging tot incasatie.
 • Deelname loopt door tot wederopzegging en wordt automatisch maandelijks stilzwijgend verlengd.
 • Opzeggen van het abonnement is eenvoudig. In het abonneegedeelte van de website is hiervoor een optie aanwezig die abonnees dienen aan te klikken. Het abonnement wordt hierna (onder voorbehoud van de minimale abonnementsperiode van twee maanden) per de eerstvolgende maand beëindigd. Ook de automatische incasso zal onmiddellijk worden stopgezet.
 • Er worden geen abonnementsgelden gerestitueerd.
 • Abonnees hebben het recht om het abonnementsbedrag binnen 30 dagen terug te vorderen bij hun bank.
 • Alle abonnees dienen zich te houden aan de etiquette die gelden in HetGrandCafé.
 • Medewerkers van HetGrandCafé beschikken over het recht om aanmeldingen niet op te nemen in het bestand en om abonnees die zich niet aan de geldende regels houden, uit het bestand te verwijderen.
 • HetGrandCafé en haar medewerkers stellen zich niet aansprakelijk voor gebeurtenissen die eventueel voortvloeien uit contacten tussen bezoekers.
 • HetGrandCafé valt onder de Wet Persoonsregistratie. Individuele gegevens van abonnees m.b.t. naam, adres en telefoonnummer mogen nooit aan derden worden verstrekt.
 • Abonnees hebben de mogelijkheid een foto van zichzelf te plaatsen op de website. Het is niet toegestaan foto’s te plaatsen met een aanstootgevend karakter. Foto’s dienen ter ondersteuning van het profiel, dit houdt in dat de foto die men plaatst een duidelijk beeld moet geven van hoe hij of zij eruit ziet. Het is niet toegestaan om foto’s van andere personen te plaatsen. Indien de medewerkers van HetGrandCafé gegronde klachten ontvangen over geplaatste foto’s zullen zij deze foto direct verwijderen.
 • Na de kortingsperiode kan er eenvoudig opgezegd worden. Indien wij geen opzegging ontvangen gaat automatisch het lidmaatschap zonder opzegtermijn in.

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de Algemene voorwaarden.